REGULAMIN AKCJI „NOC W BIBLIOTECE”

z Brak komentarzy

REGULAMIN AKCJI NOC W BIBLIOTECE”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji „Noc w bibliotece” jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

2. Głównym celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

3. Główną koordynatorką akcji jest: Natalia Wolko-Stempniewicz, pracownica PBP w Kępnie. Dodatkowymi opiekunami akcji są wolontariusze.

4. Organizację akcji określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.

5. Akcja odbywa się w nocy z dnia 28 na 29 stycznia 2020 r. (z wtorku na środę)

w godzinach: 18:00-08:00. Opiekę nad uczestnikiem w drodze na „Noc w bibliotece” sprawuje

rodzic/prawny opiekun, który zobowiązany jest również do odebrania uczestnika w dniu następnym do godz. 08:00.

6. Miejsce akcji: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26A, 63-600 Kępno. Tel. 62-78-211-01

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, a także na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekakepno.pl

8. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.

9. Akcja jest otwarta dla dzieci i młodzieży w wieku od 12-19 lat, którzy są członkami bibliotecznej Grupy Teatralnej.

10. Uczestnicy akcji muszą posiadać aktualną kartę biblioteczną

11. W akcji nie może wziąć udziału więcej niż 20 osób uczestniczących.

12. O zakwalifikowaniu się osób do udziału w akcji decyduje koordynatorka.

13. Akcja „Noc w Bibliotece” jest ubezpieczona przez Organizatora. Uczestnicy nie ponoszą kosztów w tym zakresie.

§ 2

ZASADY

1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie zgody rodzica/ opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanej akcji (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. Uczestnik akcji powinien być w dobrym stanie zdrowia.

3. Podczas akcji Organizator wymagać będzie od uczestników, aby:

a) zachowywali się kulturalnie,

b) zwracali się do siebie uprzejmie i kulturalnie,

c) szanowali cudze i własne rzeczy,

d) z problemami zwracali się do koordynatora akcji

4. Uczestnicy przynoszą ze sobą:

a) rzeczy, na których będą mogli spać: śpiwory, koce, karimaty itp.,

b) ubiór do spania.

5. Organizator zapewnia uczestnikom ciepłe napoje. Jedzenie należy przynieść ze sobą.

6. Podczas całej akcji obowiązuje zakaz wychodzenia poza budynek (podwórko) bez zgody organizatorów. Uczestnicy muszą stosować się do poleceń opiekunów.

7. W przypadku złego, problemowego zachowywania się uczestnika koordynator powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają obowiązek odebrania uczestnika

z biblioteki.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestników w czasie akcji.

§ 3

GŁÓWNE PUNKTY AKCJI

1. Zajęcia integracyjne

2. Gry, zabawy, quizy, zagadki.

3. Wspólne czytanie

§ 4

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Podczas niniejszej akcji będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia zostaną

umieszczone na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekakepno.pl oraz na

stronach na facebooku i instagramie PBP, jeżeli rodzic/opiekun prawny dziecka wyrazi na to zgodę.

§ 5

DANE OSOBOWE

1. Udział w akcji wiąże się z podaniem danych stanowiących dane osobowe dziecka oraz rodzica/

opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w

akcji.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w

szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO").

3. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień akcji i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, która w dowolnym momencie

może zostać wycofana.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do udziału w akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

Regulaminu.

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają bibliotekarze pod

nr tel. 62-78-211-01

Zostaw odpowiedź

Skip to content