STATUT

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘPNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Nr XI/89/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 roku.

§ 2

Podstawę prawną funkcjonowania Biblioteki stanowią:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z poźn. zm.), zwana dalej „ustawą”;

 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

 3. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.);

 4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668 z późn. zm.);

 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.);

 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z poźn. zm.);

 7. Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Kępno, a terenem działalności Powiat Kępiński w województwie wielkopolskim.

§ 4

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

 2. Organizatorem Biblioteki jest Powiat Kępiński.

 3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Powiatu Kępińskiego.

 4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawowany jest przez Zarząd Powiatu.

 6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, w zakresie określonym

w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z poźn. zm.).

§ 5

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej oraz pieczęci okrągłej, na których znajduje się nazwa Biblioteki w jej pełnym brzmieniu.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Powiatu oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 2. Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

 1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

 • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

 • udostępnianie zbiorów na miejscu,

 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

 • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, doskonalenie zawodowe, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,

 • organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu,

 • współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną,

 1. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców

i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 7

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

 2. Dyrektor kieruje całością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii związków

i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece.

 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę oraz jest zwierzchnikiem służbowym.

 2. W uzasadnionych przypadkach zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu.

§ 8

 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej.

W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteki.

 1. Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 2. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 9

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone zostają na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 10

Biblioteka może prowadzić czytelnie, filie biblioteczne, punkty biblioteczne a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno – oświatowych użytkowników.

§ 11

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 12

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje.

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej – „gospodarkę finansową instytucji kultury”.

§ 14

Dyrektor Biblioteki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

i przedstawia je Organizatorowi w terminie obowiązującym w art. 52 ustawy

o rachunkowości.

§ 15

 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

 2. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 3. Biblioteka może pobierać opłaty za:

 • usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

 • za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

 • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

 • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

 • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 1. Wysokość opłat, o których mowa w pkt 2 i 3 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.