Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Powiatowej Biblioteki Publicznej (PBP)

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.bibliotekakepno.pl Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Biblioteki. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Biblioteki. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią PBP. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych PBP

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach PBP nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie www.bibliotekakepno.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu www.bibliotekakepno.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW PBP.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26a, 63-600 Kępno, biblioteka_powiatowa@powiatkepno.pl Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres lub e-mail: pbp_kepno@o2.pl   lub tel. (62) 78 211 01, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,, reprezentowany przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kępnie.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:  ambrozik@iod.kepno.pl, telefonicznie pod numerem tel. 510 583 193 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia w celu:
  – korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.
  – dokumentowania prowadzonej działalności przez bibliotekę oraz przetwarzanie w celach archiwalnych;
  – realizacji zadań statutowych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów, występów, a także organizacją wycieczek, imprez o charakterze kulturalnym) i innych prawnych obowiązków w tym umownych;
  – dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;
  – prowadzenie statystyk dotyczących korzystania ze zbiorów biblioteki;
  – weryfikacji sposobu korzystania z multimediów biblioteki – komputery, Internet (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych biblioteki oraz w celu wykrywania działań niezgodnych z prawem;
  b) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w celu:
  – powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania, czy możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze;
  c) korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
  d) zorganizowania, przeprowadzenia i promocji PBP [publikacja (fotografii, zdjęć filmowych) na łamach prasy, telewizji, strony internetowej – bezpłatnie] – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, art.81 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  e) umożliwienia kontaktu z PBP poprzez formularze kontaktowe i pocztę elektroniczną;
  f) organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
  g) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej;
  h) kontaktu w sprawach związanych z działalnością,
  i) prowadzenia badań analitycznych i statystycznych (dane zanonimizowane);
  j) umożliwienia pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów;
  k) udziału w konkursach, imprezach okolicznościowych – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia);
  l) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PBP;
  m) realizacji umów zawartych z kontrahentami PBP,
  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  a) ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.,
  b) ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.,
  c) ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.,
  d) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.,
  e) ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
  f) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  g) art. 6 ust. 1 lit. e RODO
  h) art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  i) oraz zgoda Użytkownika, w celu i zakresie określonym w treści zgody (art. 6 akapit 1, lit. a RODO).
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych,
  c) odbiorcy mediów społecznościowych
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 8. Podanie danych osobowych wskazanych jest obowiązkowe i wynika z przepisów praca lub dobrowolne, ale niezbędne, brak zgody na przetwarzanie danych wiąże się – w konsekwencji – z brakiem możliwości otrzymania wsparcia.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pana/i dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi  procedurami.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania i przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adrian Ambrozik
e-mail:  ambrozik@iod.kepno.pl
nr tel. 510 583 193