REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘPNIE

WARUNKI KORZYSTANIA

Regulamin korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki Powiatowej w Kępnie.

Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, oraz w 1 i 3 sobotę miesiąca od września do czerwca w godz. 10.00 – 13.00.

 

§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy obywatele.

2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni czytelnik nabywa z chwilą zapisania się.

3.Dane osobowe Czytelnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych

osobowych i są wykorzystywane dla celów statystycznych.

4. Przy zapisie obowiązują następujące czynności:

okazanie dowodu osobistego,

podpisanie karty zobowiązania o przestrzeganiu regulaminu korzystania ze 

zbiorów Wypożyczalni,

złożenie poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych przez osoby

niepełnoletnie.

5. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu,

danych Osobowych i numeru telefonu.

6. W Wypożyczalni obowiązuje cisza, użytkownicy powinni zachowywać się

w sposób odpowiadający powadze instytucji.

7. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać

z Biblioteki.

§ 2. Wypożyczanie

1. Zbiory Wypożyczalni są udostępniane zainteresowanym, którzy spełniają podane

w Regulaminie wymogi i akceptują je.

2. Wypożyczać można jednorazowo do 10 książek na okres 1 miesiąca.
3.  Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma

na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Termin wypożyczenia

czytelnik może przedłużać dwa razy na kolejne dwa miesiące, (łącznie okres wypożyczenia do 3 miesięcy). Prolongaty można dokonać osobiście do dnia wygaśnięcia terminu zwrotu książek.

4. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

5. Wypożyczone książki czytelnik zwraca bezpośrednio dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 3. Przetrzymywanie książek

1. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych książek i nie reaguje na ponaglenia pracowników Wypożyczalni o ich zwrot, wtedy Biblioteka może dochodzić swych roszczeń poprzez:

upomnienie na piśmie lub pocztą elektroniczną,

obciążenie kosztami wysłania upomnienia,

zablokowanie konta,

trwałe lub okresowe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni,

przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego.

§ 4. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

1.  Czytelnik ma obowiązek szanować powierzone mu książki jako dobro publiczne; powinien zwracać uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone  uszkodzenia  zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że książka nie była uszkodzona przed wypożyczeniem.

2.  W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki, czytelnik jest zobowiązany do jej odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe czytelnik zobowiązany jest uiścić wartość 

w wysokości  aktualnej ceny rynkowej.

3.  Za zgodą bibliotekarza można zamiast książki zagubionej przekazać inną tej samej wartości - jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczna.

4.  Za nie zwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki.       

 

§ 5. Przepisy końcowe

1.  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu Wypożyczalni może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2.  W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.