REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘPNIE

WARUNKI KORZYSTANIA

Regulamin korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki Powiatowej w Kępnie.

Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, oraz w 1 i 3 sobotę miesiąca od września do czerwca w godz. 9.00 – 13.00.

 

§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest ogólnodostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem opłat, które zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) mogą być pobierane:

- za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

- za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

- za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni czytelnik nabywa z chwilą zapisania się.
 2. Potwierdzeniem zapisu jest wydawana przez bibliotekarza czytelnikowi karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z biblioteki i której nie wolno odstępować innym osobom.
 3. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty, w wypadku jej zagubienia lub zniszczenia przez czytelnika, biblioteka pobiera opłatę w wysokości 10 zł.
 4. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić do biblioteki, celem zablokowania konta. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.
 5. Użytkownik korzystający ze zbiorów i usług biblioteki, zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655).
 6. Przy zapisie obowiązują następujące czynności:
  – okazanie dowodu osobistego,
  – podpisanie karty zobowiązania o przestrzeganiu regulaminu korzystania ze zbiorów Wypożyczalni,
  – złożenie poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych przez osoby niepełnoletnie.
 7. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu, danych osobowych i numeru telefonu w terminie 30 dni od ich wystąpienia.
 8. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.

 

§ 2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna mająca siedzibę w Kępnie 63-600 przy ul. Sienkiewicza 26a, tel. 62 78 211 01, e-mail: biblioteka_powiatowa@powiatkepno.pl lub: pbp_kepno@o2.pl. W imieniu Administratora danych działa Dyrektor Biblioteki.
 2. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w wypożyczalni biblioteki.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów, o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie i w formie papierowej.
 8. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych użytkowników.

 

§ 3. Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Zbiory Wypożyczalni są udostępniane zainteresowanym, którzy spełniają podane w Regulaminie wymogi i akceptują je.
 2. Wypożyczać można jednorazowo do 10 książek i zbiorów audiowizualnych (łącznie) na okres 5 tygodni.
 3. Przed upływem tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Termin wypożyczenia czytelnik może przedłużać dwa razy na kolejne dwa miesiące, (łącznie okres wypożyczenia do 3 miesięcy).
 4. Prolongaty można dokonać samodzielnie logując się na swoim koncie bibliotecznym za pośrednictwem Internetu lub zgłosić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.
 5. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed upływem ustalonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 6. Czytelnik może zarezerwować dostępne zbiory biblioteczne lub zamówić te aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników za pośrednictwem Internetu lub bibliotekarza. Zamówienie jest ważne przez 12 dni od dnia zwrotu i w razie nieodebrania w terminie przechodzi do pierwszej oczekującej osoby.
 7. Wypożyczenia oraz zwroty wypożyczonych wcześniej materiałów bibliotecznych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza za okazaniem karty bibliotecznej.
 8. Wypożyczone książki czytelnik zwraca bezpośrednio dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

§ 4. Przetrzymywanie książek

 1. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych książek i nie reaguje na ponaglenia pracowników Wypożyczalni o ich zwrot, wtedy Biblioteka może dochodzić swych roszczeń poprzez:
  – upomnienie na piśmie lub pocztą elektroniczną,
  – obciążenie kosztami wysłania upomnienia,
  – zablokowanie konta,
  – trwałe lub okresowe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni,
  – przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego.

 

§ 5. Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik ma obowiązek szanować powierzone mu książki jako dobro publiczne; powinien zwracać uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone  uszkodzenia  zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że książka nie była uszkodzona przed wypożyczeniem.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki lub zbiorów audiowizualnych, czytelnik jest zobowiązany do ich odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe czytelnik zobowiązany jest uiścić wartość w wysokości  aktualnej ceny rynkowej.
 3. Czytelnik może, za zgodą pracownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionych lub zniszczonych zbiorów bibliotecznych, inne książki lub zbiory audiowizualne, nie mniejszej wartości, które będą przydatne w zbiorach biblioteki.
 4. Za niezwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki.

 

§ 6. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu Wypożyczalni może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 4 kwietnia 2022 roku.