Deklaracja dostępności

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-16

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus po kliknięciu przycisku TAB na klawiaturze,
  4. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować można się poprzez adres mailowy: pbp_kepno@o2.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 627821101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzi utwardzona droga, o szerokości większej niż 1,5m. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich i szerokie drzwi.
  2. Wewnątrz budynku pomieszczenia ogólnodostępne znajdują się na jednym poziomie i są przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. Budynek nie ma wewnątrz schodów. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przed wejściem do budynku znajdują się miejsca do parkowania.
  4. Osoby niewidome posiadają prawo wstępu z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
  5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.

Może skontaktować się z biblioteką poprzez:
– wysłanie e-maila pod adres: pbp_kepno@o2.pl
– pocztą tradycyjną na adres Powiatowa Biblioteka Publiczna w  Kępnie, ul. Sienkiewicza 26a, 63-600 Kępno